14 april 2016

Extra aandacht voor thema erfemissie noodzaak

Bayer en Beutech Agro geven PhytoBac®-zuiveringsinstallatie weg

Mijdrecht, 14 april 2016 – Landbouwbedrijf Van der Es in Lelystad is de gelukkige winnaar van een PhytoBac®-installatie geworden. Een PhytoBac® zorgt voor biologische verwerking van resten van gewasbeschermingsmiddelen op het erf, micro-organismen breken de middelen in een gesloten systeem af. De PhytoBac® is verloot onder 600 akkerbouwers die deelnamen aan een enquête over emissie van gewasbeschermingsmiddelen. Uit dit onderzoek blijkt dat telers goed doordrongen zijn van de problematiek rond watervervuiling door gewasbeschermingsmiddelen. Ze beseffen dat deze aanhoudende problematiek gevolgen kan hebben voor het beschikbare beschermingsmiddelenpakket en ze maken zich daar zorgen over. Opvallend is dat de kennis over de oorzaken van de watervervuiling veel beperkter is. Erfemissie is één van de belangrijke routes die agrariërs vaak niet goed in beeld hebben. Verhoging van het bewustzijn hierover is noodzakelijk, want emissiereductie is de belangrijkste voorwaarde om waardevolle beschermingsmiddelen voor de sector te behouden.

 

Technische innovaties en voorlichting

Voorkoming van emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater is in een waterrijk land als Nederland een stevige uitdaging. De overheid heeft als doelstelling dat in 2018 het aantal overschrijdingen in het oppervlaktewater met 50% moet zijn afgenomen ten opzichte van 2013. Als dit niet wordt behaald dan kan het impact hebben op het beschikbare middelenpakket.  “Bayer Crop Science zet zich in om emissie van gewasbescherming naar het milieu verder terug te dringen. Naast technische innovaties zoals de PhytoBac® richten we ons ook op voorlichting. Zoals op de nieuwe Forward Farm in Abbenes, een bedrijf waar we nieuwe oplossingen etaleren en kennis over duurzame landbouw overbrengen”, aldus Jan van de Voort, country representative Nederland van de Crop Science-divisie van Bayer. Een ander belangrijk initiatief om telers te helpen de erfemissie terug te dringen, is de erfemissiescan, een tool die telers helpt verbeteringen op het erf aan te brengen. Deze is te vinden op www.erfemissiescan.nl.

 

Onderzoek naar kennis over emissieroutes onder telers

De HAS Den Bosch heeft in opdracht van Crop Science onderzoek gedaan naar de bewustwording van ondernemers in de open teelten (akkerbouw, fruitteelt, sierteelt) in Nederland. Ruim 600 telers vulden de complete vragenlijst in.

 

Uit de enquête is gebleken dat telers zich vooral bewust zijn van drift en driftreductie, maar in veel mindere mate van andere emissieroutes. 70% van de respondenten gaat er van uit dat drift één van de voornaamste emissieveroorzakers is, en slechts 20% ziet afspoeling als een belangrijke factor. Maar één op de drie ziet erfemissie als een belangrijke veroorzaker. Uit Europese cijfers blijkt juist dat erfemissie en afspoeling een veel grotere bijdrage leveren dan drift. Voor Nederland zijn hierover geen specifieke cijfers.

 

Slechts een derde houdt bij zijn dagelijkse agrarische activiteiten rekening met afspoeling vanaf de akker, terwijl dat juist een fors aandeel heeft in emissie naar het oppervlaktewater. Minder dan de helft van de respondenten houdt in zijn dagelijkse agrarische activiteiten rekening met erfafspoeling. Een derde van de respondenten reinigt zijn spuitinstallatie op het erf zonder opvangfaciliteit. Water met restanten van gewasbeschermingsmiddelen wordt meestal verspreid over het perceel (91%). 1.4% van de respondenten geeft aan dit rechtstreeks te lozen op het oppervlaktewater, 0.8% op het riool.

 

PhytoBac® meest economische en duurzame oplossing

Een veel betere en bovenal meer duurzame oplossing dan biofilters of verspreiding over het perceel is de PhytoBac®. Henk Wierenga, adjunct-directeur van Beutech Agro, vertelt waarom: “De afgelopen twee jaar heeft ons team het PhytoBac®-concept doorontwikkeld tot een gesloten systeem dat met standaardmodules tot een klantspecifieke installatie wordt opgebouwd. Gewasbeschermingsmiddelen die in het PhytoBac® systeem worden verzameld, worden op geheel natuurlijke wijze afgebroken. Er komt dus helemaal niets in het milieuoppervlaktewater terecht. De eindgebruiker hoeft evenmin restanten af te voeren. En omdat iedere PhytoBac®- installatie is toegesneden op de specifieke behoeften en situatie van desbetreffende ondernemer, heeft hij er eigenlijk geen omkijken naar. Een PhytoBac® kan eenvoudig op een spoel- en vulplaats worden aangesloten en daarmee is de gehele kringloop van gewasbeschermingsmiddelen volledig gesloten. De eindgebruiker wordt zo slim ontzorgd. Wij merken dat dit concept steeds meer aanslaat in de markt. Alleen al in Nederland zijn nu 30 PhytoBac®-installaties in bedrijf. Wanneer ondernemers zich eenmaal bewust zijn van erfemissie, zijn ze in mijn ervaring van harte bereid om deze uitdaging aan te pakken.”

 

Bewustwording en motivatie

Kennis over emissie blijken telers vooral via bijeenkomsten en vakbladen te verkrijgen, en in beduidend mindere mate via hun adviseurs van onder andere de gewasbeschermingshandel. Dit lijkt iets te zeggen over de focus van de adviseurs, aangezien ze voor teelt-technische zaken gemiddeld genomen de belangrijkste informatiebron van de telers blijken te zijn.

 

Vrijwel alle respondenten geven aan bewust te zijn van het feit dat emissie naar het oppervlaktewater een issue is. De belangrijkste motivatie om emissie te reduceren is het behoud van gewasbeschermingsmiddelen (40%), en in mindere mate milieubewustzijn (20%) of het imago van de agrarische sector (20%).

 

Investeringsbereidheid

Als er gevraagd wordt naar de bereidheid te investeren in emissiereductie, dan is men vooral bereid te investeren in driftreducerende technieken, in GPS-techniek, in extra teeltvrije zones (met een investeringsbereidheid van gemiddeld 70€/ha), maar ook in een biofiltersysteem (75%), met een investeringsbereidheid van ongeveer 2200€. Henk Wierenga: “Dankzij deze investeringsbereidheid en de MIA-VAMIL regeling zien wij een sterk toenemende vraag naar PhytoBac®-installaties en spoelplaatsen.”

 

Over Bayer:

Bayer is een wereldwijd opererende onderneming met kernactiviteiten in de Life Science-sectoren van de gezondheidszorg en de landbouw. Bayer wil met zijn producten en diensten de mens van dienst zijn en bijdragen tot een hogere kwaliteit van leven. Tegelijkertijd creëert Bayer waarde via innovatie, groei en hoog winstpotentieel. Het concern staat voor duurzame ontwikkeling en erkent zijn rol als maatschappelijk en ethisch verantwoordelijke ‘corporate citizen’. In het boekjaar 2015 had Bayer 116.800 medewerkers en een omzet van 46,3 miljard euro. De investeringen bedroegen 2,6 miljard euro en de R&D-uitgaven 4,3 miljard euro. Deze cijfers bevatten die van de hoogwaardige polymeren-business, die op 6 oktober 2015 als zelfstandige onderneming onder de naam Covestro naar de beurs werd gebracht. Voor meer informatie, zie www.bayer.nl.

 

Contactpersoon:

Jan Wisse

Corporate Communications Manager, Bayer

Tel: 0297 280395 / 06 22669888

Jan.wisse@bayer.com

 

 

Toekomstgerichte uitspraken 

Dit persbericht kan toekomstgerichte uitspraken bevatten op basis van de huidige aannames en prognoses van het management van de Bayer Groep of een dochteronderneming. Als gevolg van bekende en onbekende risico's, onzekerheden en andere factoren kunnen er wezenlijke verschillen ontstaan tussen de feitelijke toekomstige resultaten, financiële situatie, ontwikkeling of prestaties van het bedrijf en de hier gegeven schattingen. Factoren zijn onder meer die welke zijn besproken in de openbare verslagen van Bayer die beschikbaar zijn op de Bayer website op www.bayer.com. Het bedrijf aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid om deze toekomstgerichte uitspraken aan te passen of ze in overeenstemming te brengen met toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen.