Feiten over openbaarmaking

Wat houdt de Gedragscode in?

Bayer is een groot voorstander van meer transparantie in de relatie tussen de farmaceutische industrie en zorgverleners en zorginstellingen, en garandeert derhalve de naleving van de EFPIA Disclosure Code. In Nederland moeten financiële relaties voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze Gedragscode is in lijn met de transparantieregels van de EFPIA.

Infographic: Disclosure Methodology

 

Icon: 40 Leading European Companies in 33 Countries are Committed to the EFPIA Disclosure Code

Veertig vooraanstaande Europese bedrijven in 33 landen verbinden zich tot de naleving van de EFPIA Disclosure Code

De Disclosure Code van de Europese Federatie van de farmaceutische industrie (EFPIA) is een gedragscode waarin alle ledenbedrijven van EFPIA zijn overeengekomen om alle financiële transacties aan zorgverleners en -instellingen openbaar te maken. In Nederland moeten financiële relaties tussen de farmaceutische industrie en beroepsbeoefenaren voldoen aan de Gedragscode Geneesmiddelenreclame (CGR). De Gedragscode Geneesmiddelenreclame is in lijn met de EFPIA Disclosure Code.

 

Icon: Level of Compensation

Hoogte van de vergoeding

Zorgverleners en zorginstellingen ontvangen een vergoeding voor de diensten die ze aan de farmaceutische industrie leveren. De hoogte van de betalingen en financiële transacties hangt af van het type activiteit, het kennisniveau en de hoeveelheid tijd. De toegestane bedragen zijn afhankelijk van diverse factoren, zoals het lokale inkomensniveau, geldende wetgeving en bestaande gedragscodes. Als kernbeginsel geldt een beloning van geleverde diensten op basis van de reële marktwaarde om te voorkomen dat honoraria worden misbruikt om zorgverleners onevenredig te beïnvloeden bij hun beslissingen over behandelingen. Voor Nederland geldt dat de financiële transacties openbaar moeten worden gemaakt in het Transparantieregister Zorg als het totale bedrag van de financiële relatie in één jaar 500 euro overschrijdt.

 

Openbaarmaking per geval of per totaal

In de Gedragscode is met betrekking tot de openbaarmaking van financiële relaties opgenomen dat beroepsbeoefenaren enerzijds en bedrijven anderzijds verplicht zijn om gegevens over financiële relaties te melden aan het Transparantieregister Zorg. Op basis van deze benadering informeren wij zorgverleners proactief over transparantie en de openbaarmaking van onze relaties in het Transparantieregister. Financiële transacties aan zorgverleners worden per geval en aard van overeenkomst over het kalenderjaar waar de betrokken overeenkomst op ziet aan het begin van het volgende kalenderjaar via het Transparantieregister Zorg openbaar gemaakt. Financiële transacties op het gebied van onderzoek en ontwikkeling (R&D) worden altijd geaggregeerd openbaar gemaakt, zoals voorzien in de EFPIA Disclosure Code.

Icon: Data Privacy

Gegevensbescherming

Bayer houdt zich bij het transparant maken van deze gegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens (Wpb). Daarom nemen we gepaste maatregelen om gegevens te beschermen (voor aanvallen, manipulaties en lekken) overeenkomstig het verplichte beleid voor gegevensbescherming waarop door nationale en internationale instanties wordt toegezien.